Asian BBQ Recipes

BBQ Chicken (Gai Yang)

  Ingredients 2 lb Chicken parts 2 cups Coconut milk 3 tbsp Galangal chop fine 3 tbsp Garlic chop fine 1 tbsp Lemon grass chop fine 3 tbsp Golden mountain sauce 3 tbsp Oyster sauce 1 tbsp Curry powder (Thai Yellow) 1 tbsp Sesame oil 1 tbsp Palm sugar 1/2 tsp White pepper ground Directions […]

Recipe Info